. . .
top of page
מטלון
תוכנית
מטלון
מיקום
מפגש הרחובות מטלון,
הר ציון ולוינסקי

אודות הפרוייקט

קידום תב"ע במסגרתה יאוחדו חלקות המתחם ויתוכננו מספר מגדלים על שטח של 7.5 דונם,
לפי 1400% אחוזי בניה בעירוב שימושים (40% מגורים, 60% תעסוקה).

מתכננים

קייזר אדריכלים

אתגר ההשבחה

תכנון המתחם בשלמותו  לקידום תוכנית על המגרשים
שבבעלות היזם, תוך רתימה וחבירה לכל בעלי הנכסים במתחם.

התוצאה

מימוש עתידי של חטיבת הקרקע.

טובת התושב 

הקמת פרויקט משנה פני אזור, שילוב מבני תעסוקה
משמעותיים לחיזוק תמהיל התושבים בשכונה.

bottom of page