. . .
top of page
נירים
תוכנית
נירים
מיקום
הדופן המזרחית של רחוב נירים בתל אביב, בתחום הרחובות השלושה/אנילביץ

אודות הפרוייקט

תכנון הדופן המזרחית של רחוב נירים בשלמותה וקידום תב"ע למתחם מע"ר

יד אליהו בשטח של כ-100,000 מ"ר בעירוב שימושים.

מתכננים:

יניב פרדו אדריכלים.

אתגר ההשבחה

תכנון הרחוב בשלמותו כתנאי של העירייה לקידום תוכנית על המגרשים שבבעלות היזם, תוך רתימה וחבירה לכל בעלי הנכסים ברחוב.

התוצאה

מימוש עתידי של חטיבת הקרקע.

טובת התושב

תכנון שטח ציבורי ירוק פתוח, תכנון שב''צ (שטח בנוי ציבורי)
מתן אפשרות למימוש תוכנית תנועתית בגב גשר השלושה,
עירוב שימושים ותוספת של כ-250 יחידות דיור באזור מוטה תעסוקה.

bottom of page