. . .
top of page
הרכבת 74
תוכנית
תא 4539 "הרכבת 72"
מיקום
הרכבת/ראש פינה/הגר"א

אודות הפרוייקט

 איחוד חלקות ואישור תב"ע לזכויות בניה בשטח של כ - 43,000 מ"ר לעירוב שימושים - מגורים, מלונאות, מסחר ומשרדים.

מתכננים

תב"ע – קייזר אדריכלים ומתכנני ערים, תכנון מפורט- ישר אדריכלים.

אתגר ההשבחה

אינטגרציה בין תכנון המקרו של העירייה - לצרכי התושבים, לבעלי הדירות במתחם ולבעלי נכסים באזור, הסובל מתדמית שלילית בדרום העיר תל אביב.

התוצאה

מכירת חטיבת הקרקע המושבחת לחברת קנדה ישראל.

טובת התושב

מתחם דיור בר השגה, שטחים בנויים ציבוריים לרווחת התושב, הרחבת מגרשים ציבוריים צמודי התוכנית ותכנון דופן יוקרתי ומודרני לשכונת נווה שאנן.

*פרוייקט זה הושלם טרם הקמת RAY באמצעות אבי רומנו

bottom of page